سنسور پارک نیسان تیانا

توضیحات

نصب و فروش سنسور پارک نیسان تیانا

نصب سنسور پارک نیسان تیانا با ست سنسور پارک استیل میت

با توجه به اینکه نیسان تیانا فاقد سنسور پارک به صورت فابریک بوده و خودرو دارای طول زیادی میباشد پارک کردن خودرو برای رانندگان سخت است باید اقدام به نصب سسنور پارک  

نمود و ما سسنسور پارک استیل میت را برای این خودرو پیشنهاد میکنیم

 20151104_134643

2015-11-07 20.40.58