تیم حرفه ای تیون آپ دینامیک

محسن کرابی

مهندس محسن کرابی

مدیر و موسس تعمیرگاه
علی کردیان - تیون آپ

علی کردیان

استادکار برق خودرو
مرتضی ایزدخواه

مرتضی ایزدخواه

استادکار مکانیک