توضیحاتی درباره گیربکس خودرو و معرفی اجزای سازنده گیربکس

اجزاء گیربکس :

  • بدنه اصلی یا پوسته

بدنه اصلی در گیربکس  به عنوان فندانسیونی است که سایر اجزا مثل شفت ، بلبیرینگ ها را نگه میدارد و نیروي حاصل از آن ها را تحمل میکند و هم از اجزاي داخلی محافظت میکند .

معمولا سعی میشود پوسته گیربکس را حداکثر دو تکه بسازند مگر در مواقعی که اندازه آن آنقدر بزرگ است که ریخته گري یک تکه مشکل سازمی باشد . بنابراین در این مواقع چند تکه را به هم جوش می دهند . عیب این طرح این است که به خوبی حالت دو تکه نمیتواند سر و صدا را میرا کند . البته بعد از جوشکاري تحت عملیات حرارتی قرار می گیرد تا تنشهاي حرارتی ناشی از جوشکاري کم شود. در gerabox هاي دوتکه سطوحی که روي هم قرار می گیرند باید با دقت زیاد ماشین کاري شوند و بین این دو تکه هم واشر مناسب قرار میگیرد تا از نشت روغن جلوگیري کند.

ترتیب بستن پیچ ها باید به گونه اي انجام شود که باعث تاب برداشتن پوسته  گیربکس نشود . محور شفت ها در صفحه اي که دو پوسته بر روي هم قرار میگیرند مستقر می شود . اگرگیربکس در شرایطی کار میکند که تحت تاثیر عوامل خارجی مثل محیط اسیدي یا مه نمک یا شرایطی که کیربکس در معرض خوردگی قرار گیرد لازم میشود که سطح پوسته گیر بکس را آبکاري یا رنگ کنند

 

  • شفت ها یا محور ها

شفت ها در گیربکس ،  عضو چرخنده اي است که سطح مقطع آن معمولا دایره ای شکل است و براي انتقال توان یا حرکت به کار می‌رود. شفتها به عنوان محور چرخش یا نوسان اجزایی مانند چرخدنده ها ، چرخ تسمه ها ، چرخ لنگرها ، میل لنگ ها وچرخ زنجیرها به کار می روند . یک میل محور عضو غیر چرخنده اي است که گشتاوری به آن وارد نمی شود و فقط به عنوان تکیه گاه اجزایی مانند چرخ ها و چرخ تسمه ها به کار می رود

 

  • درپوش بلبرینگ گیربکس

درپوش بلبیرینگ باید به دو تکه پوسته پیچ شود . وظیفه آن پوشاندن سوراخ هایی است که بلبیرینگ ها را در آن نصب میکنند و از طرفی کمک می کنند که بلبیرینگ در محل مناسب خود بماند و همچنین درپوش ها براي سوار کردن سیل ها استفاده میشوند. سیلها در محل شیار درپوشها فیت میشوند بنابراین در هنگام ماشینکاري باید به تلرانس درپوش توجه کرد و باید به قطر خارجی سیل توجه شود. در سطح بین درپوش و پوسته واشري براي پیشگیري از نشت روغن میگذارند.

 

  • نشت بند ها

به طور کلی براي حفاظت یاتاقان از گردو خاك و مواد خارجی و نگهداري روغن از حفاظ هاي همراه یا همان نشتبند استفاده میشود . نشتبندي به سه روش انجام می شود که شامل نشت بند نمدي ، نشتبندهاي تجاري ، و نشتبندهاي شیار دار می باشد.

 

  • واشرهاي آب بندی

واشرها اجزایی هستند که براي آب بندي بین د و قطعه استفاده می شوند . این واشرها از نشت روغن یا آب یا گاز از بین محافظ جلوگیري میکنند که از لحاظ جنس به انواع واشر هاي کائوچویی و فلزي و کاغذي و پلاستیکی و لاستیکی طبقه بندي میشوند که براساس میزان آببندي که مورد نیاز است و با توجه به مقدار فشاري که دو سط ح وارد می کنند واشر مورد نظر انتخاب میشود.

 

  • خارها ، پین ها و پیچهاي تنظیم

طیف گسترده اي از پین ها و خارها و وجود دارند که بسیاري از پین ها مانند پین هاي فنري عمل می کنند . برخی از این پین ها مانند خارها براي تثبیت موقعیت به کار میروند و نبایستی تحت گشتاور هاي بسیار بالا قرار گیرند اما برخی دیگر تحت گشتاورهاي بسیار بالا قرار می گیرند .

 

در مجموعه تیون آپ دینامیک کلیه خدمات مربوط به گیربکس های دستی و اتوماتیک انجام می شود.

گیربکس خودرو - تیون آپ دینامیک